Nou marc jurídic mercantil per empreses emergents
("start-ups")

Des de la primera Llei de “Apoyo al emprendedor” de 2013 fins a les actuals Llei 18/2022 "Crea y Crece" del passat setembre, i la Llei 28/2022 “d’empreses emergents" (més coneguda com a "Llei de Start-ups") en vigor des de gener de 2023, cal dir que ha millorat molt el marc jurídic d'aquest tipus de companyies.

Gràcies a aquest nou paquet de normes, els nous emprenedors podran beneficiar-se d'importants avantatges en la seva governança mercantil, així com d'un tracte fiscal molt favorable, a més de permetre la mobilitat de les persones.

El nou marc normatiu pretén: afavorir la mentalitat emprenedora i donar suport institucional a la creació d'empreses innovadores.

Una primera mesura que ha estat reforçada, consisteix a permetre la creació d'una societat limitada (S.L.), donar-la d'alta i gestionar tots els tràmits per a l'inici de l'activitat en menys de 24 hores i per via telemàtica.

El procediment és el següent: mitjançant Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) (Cambres de comerç, assessories, etc. ), qualsevol particular pot emplenar el formulari electrònic DUE amb les dades de la futura societat. Posteriorment, i a través del sistema electrònic CIRCE, s'enviarà l'escriptura al notari. Aquest es reunirà amb l'emprenedor i signaran junts l'escriptura de constitució estandarditzada i amb estatuts tipus. El notari obtindrà el NIF i ho enviarà tot al Registre Mercantil. El Registre inscriurà la S.L. ràpidament, sol·licitarà el NIF definitiu i ho notificarà a Hisenda. Finalment, el PAE donarà d'alta telemàticament a la societat a Hisenda i Seguretat Social.

Com a segona mesura per potenciar l'emprenedoria, s'ha modificat el capital mínim necessari per a constituir una societat limitada, que passa de 3. 000 euros a 1 euro.

Com a tercera mesura, la Llei Crea i Creix defineix la figura d' "emprenedor" i la Llei de “Start-ups” configura l'empresa emergent, susceptible d'obtenir certs avantatges fiscals i mercantils, com aquella que reuneix simultàniament les característiques següents:

 1. Ser de nova creació (5 anys, o 7 anys per a empreses amb base tecnològica).
 2. No haver sorgit d'una operació de modificació estructural (fusió, escissió, etc. ).
 3. No distribuir ni haver distribuït dividends (mentre sigui “Start-up”).
 4. No cotitzar.
 5. Tenir la seva seu a Espanya.
 6. Tenir 60% de la plantilla amb contracte laboral a Espanya.
 7. Una facturació menor de 10 milions d'euros.
 8. Que el projecte sigui innovador i compti amb model de negoci escalable.

El tarannà innovador i l'escalabilitat del negoci haurà de ser certificat per l'entitat pública ENISA. Es considera innovadora la societat emergent quan la seva finalitat sigui resoldre o millorar una situació existent mitjançant (i) el desenvolupament de productes, serveis o processos nous o millorats respecte l'estat de la tècnica i (ii) que impliquin un risc de fracàs tecnològic o industrial.

Mentre l'empresa emergent reuneixi aquests requisits, gaudirà dels beneficis societaris següents:

 1. Els pactes de socis de les S.L. emergents seran oposables a la Societat i a tercers si s'inscriuen en el Registre Mercantil, i deixaran de ser confidencials. Hauran d’ajustar-se a la Llei de Societats i als estatuts, ja que seran verificats i qualificats pel Registrador.
 2. La S.L. emergent podrà posseir fins a un 20% de les seves participacions com a autocartera, per lliurar-les a administradors, empleats o altres partícips com a forma d' incentiu i remuneració.
 1. Las S.L. emergents, encara que es trobin en pèrdues, no incorreran en causa de dissolució durant els primers 3 anys des de la constitució, llevat que procedeixi la declaració de concurs. Els seus administradors no hauran d'adoptar mesures per recuperar l'equilibri patrimonial en el termini de dos mesos (p.e. ampliació o reducció de capital, obtenir préstecs dels socis, etc.).

En conclusió, encara que aquest no sigui el marc jurídic definitiu ni el més favorable per a la implantació i desenvolupament d'empreses emergents a Espanya, sens dubte constitueix un pas de gegant en la bona direcció per facilitar la creació àgil de companyies joves i innovadores, en línia amb la digitalització de l'economia global i el sorgiment de nous models de negoci flexibles.

Josep M. Balcells i Diego Unceta, advocats de l'àrea de Dret Mercantil de Toda & Nel-lo